info@ontdekdegeit.nl
info@ontdekdegeit.nl

De Duurzame GeitenZuivel Keten

De melkgeitensector is een jonge, ambitieuze sector die streeft naar een toekomstbestendige en verantwoorde manier van voedselproductie, met respect voor mens en dier. Daarom werkt de sector proactief aan verduurzaming.

Dat doet ze onder leiding van het Platform Melkgeitenhouderij, de ketenorganisatie voor de geitenzuivelsector. In het Platform Melkgeitenhouderij zijn de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO) en de LTO vakgroep Melkgeitenhouderij vertegenwoordigd.  LTO vakgroep Melkgeitenhouderij behartigt de belangen van de Nederlandse melkgeitenhouders. De NGZO is de belangenbehartiger van de Nederlandse verwerkers en inzamelaars van geitenmelk.

Het Platform Melkgeitenhouderij heeft, met het oog op verduurzaming van de geitenzuivelketen, de Duurzame GeitenZuivel Keten (DGZK) opgericht. De basis van de DGZK is de in 2015 ontwikkelde Uitvoeringsagenda Duurzame Geitenzuivelketen.

De DGZK richt zich op drie thema’s:

  1. Diergezondheid en dierenwelzijn
  2. Energie en klimaat
  3. Imago en markt (naast verduurzaming is transparantie belangrijk om de verbinding met de samenleving en kennis over de sector te vergroten)

Binnen DGZK verband werken zuivelondernemingen en geitenhouders samen aan de uitwerking van deze thema’s. Daarbij stimuleren zuivelondernemingen de bij hun aangesloten geitenhouders om actief aan de slag te gaan met verschillende onderwerpen binnen deze thema’s. Jaarlijks wordt de voortgang op de onderwerpen gemonitord. Daarnaast worden geitenhouders binnen DGZK gestimuleerd om kennis op te doen en uit te wisselen over de onderwerpen binnen DGZK en verdere verduurzaming van het bedrijf. Bovendien worden, afhankelijk van actualiteiten binnen de sector, nieuwe onderwerpen vastgesteld.

onze zuivelaars

MENU |ONTDEK DE GEIT