info@ontdekdegeit.nl
info@ontdekdegeit.nl
Uitdagingen geitensector

Diergezondheid en dierenwelzijn

De Duurzame GeitenZuivel Keten (DGZK) richt zich onder andere op diergezondheid en dierenwelzijn. Binnen dit thema wordt gelet op de volgende onderwerpen:

Levensduur

Geitenhouders zorgen zo goed mogelijk voor hun geiten. Een goede gezondheid met zo min mogelijk ziektes en een lange levensduur van de geit, dat wil iedere geitenboer. Een gezonde geit die lekker in haar vel zit, geeft immers meer melk. Daarnaast hoeven bij een lange levensduur minder jonge geiten opgefokt te worden en worden er minder bokjes geboren. Via de DGZK worden geitenhouders gestimuleerd om te werken aan een langere levensduur.

Antibioticagebruik

Het gebruik van antibiotica wordt zorgvuldig gemonitord in de Nederlandse zuivelsector. Preventief gebruik is verboden en de veearts houdt bij welke antibiotica hij gebruikt en de hoeveelheid. Als een geit antibiotica heeft gekregen, gaat haar melk niet naar de fabriek. Ook nadat de kuur klaar is, gaat de melk van deze geit een bepaalde tijd niet naar de fabriek. Dit heet de wachttijd. Zo weet de boer 100% zeker dat er geen antibiotica in de melk terecht komt.

Om ervoor te zorgen dat melk met antibioticaresten niet wordt verwerkt, wordt rauwe melk intensief gecontroleerd. Elke keer dat melk wordt opgehaald van een melkgeitenbedrijf wordt de melk bemonsterd. Elk monster wordt door een onafhankelijk lab getest. Er is dus 100% controle op de melk. Via de DGZK wordt het antibioticagebruik per melkgeitenbedrijf inzichtelijk gemaakt, zodat melkgeitenbedrijven het gebruik onderling kunnen vergelijken en zo te bepalen waar verdere optimalisatie mogelijk is.

Welzijnsmonitor

Iedere geitenhouder wil zijn of haar geiten de best mogelijke zorg bieden, om bij te dragen aan het optimaal welzijn van de geiten. Welzijn van geiten kan op vele manieren bevorderd worden. Bijvoorbeeld door een prettige leefomgeving met voldoende lucht, licht en ruimte, speelmaterialen, lekker voer om op te knabbelen, genoeg drinkwater, extra zorg voor zieke dieren, etc.

Binnen DGZK is een welzijnsmonitor ontwikkeld, die meet wat geitenhouders allemaal doen voor een optimaal welzijn van de geiten. De monitor biedt inzicht in onderdelen die verder geoptimaliseerd kunnen worden. Zuivelondernemingen kunnen hun melkgeitenhouders belonen als ze aantoonbaar extra inspanningen uitvoeren om het welzijn van hun geiten te optimaliseren.

Dierziektes en zoönosen

Gezonde geiten zijn van groot belang voor de melkgeitenhouder, de omgeving rondom het melkgeitenbedrijf, de volksgezondheid en de zuivelafnemers en -verwerkers. Kortom, voor de gehele sector. Veel zaken ten aanzien van dierziektes en zoönosen zijn al wettelijk en/of in het kwaliteitsborgingsprogramma Kwaligeit geregeld. Om daarnaast aan te tonen dat maatregelen worden genomen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, bestaat het Keurmerk Zoönosen. Geitenhouders worden via DGZK gestimuleerd om dit keurmerk te behalen. Daarnaast worden geitenhouders gestimuleerd om (preventieve) onderzoeken uit te voeren om statussen van dierziektes te monitoren en waar mogelijk te verbeteren.

Goede zorg voor bokjes

Op het melkgeitenbedrijf worden jaarlijks vele lammetjes geboren. Naast de geitjes (meisjes) die worden grootgebracht tot nieuwe melkgeiten worden ook veel bokjes geboren. De bokjes geven geen melk en in Nederland is weinig vraag naar geitenvlees, waardoor de bokjes economisch minder waarde hebben dan de geitjes.

Er wordt door de sector hard gewerkt aan oplossingen, zoals het duurmelken van geiten (een geit langere tijd doormelken, zonder dat zij tussentijds een lam krijgt). Hierdoor worden er minder bokjes geboren. Daarnaast zijn er allerlei initiatieven om de Nederlandse markt te laten kennis maken met het heerlijke, smaakvolle bokkenvlees. Vanuit de DGZK worden geitenhouders gestimuleerd om bokjes zo veel mogelijk thuis (op het melkgeitenbedrijf) op te laten groeien, om zo de best mogelijke zorg te bieden.

MENU |ONTDEK DE GEIT